Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát nắm nguồn tuyển quân năm 2019
Ngày đăng 24/07/2018 | 02:39 | Lượt xem: 684

KẾ HOẠCH

Điều tra, rà soát nắm nguồn công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng

nhập ngũ năm 2019

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 629/KH-BCH ngày 03/7/2018 của Ban chỉ huy quân sự Quận Ngô Quyền về điều tra, rà soát nắm nguồn công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019.

Để làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dan nhập ngũ năm 2019 đạt kết quả cao, hoàn thành chỉ tiêu quận giao.

Hội đồng NVQS phường xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát,  nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

 Nắm và quản lý chặt chẽ số, chất lượng công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn phường làm cơ sở cho việc phúc tra tháng 10 để kiểm tra sơ tuyển và gọi khám sức khoẻ, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

2. Yêu cầu:

Tổ chức điều tra, rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng, xột duyệt, phân loại chặt chẽ, chính xác nguồn công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở các tổ dân phố theo luật NVQS và các văn bản hướng dẫn dưới luật.

Bổ sung kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong công tác đăng ký, quản lý nguồn.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT:

1. Phạm vi: Điều tra, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2019 ở 20 tổ dân phố trên địa bàn phường.

2. Đối tượng:

Công dân nam, độ tuổi từ 18 đến 25 chưa qua tại ngũ (sinh từ tháng 02 năm 1994 đến tháng 01 năm 2001),

Công dân nam, được đào tạo trình độ Cao Đẳng, Đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (sinh từ tháng 02 năm 1992). Có đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn và số công dân thuộc diện KT2 đến đang cư trú tại địa phương.

III.  NỘI DUNG ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT:

Bước 1:  Xây dựng kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí Tổ trưởng dân phố để điều tra, rà soát, nắm nguồn công dân nam trong độ tuổi SSNN năm 2018.

- Thời gian từ 11/7 đến 19/7/2018.

- Chuẩn bị phiếu điều tra, rà soát.

- Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp với Công an phường tiến hành rà soát trên sổ quản lý nhân hộ khẩu, sổ theo dõi đăng ký tạm trú, tạm vắng của Công an. Sổ đăng ký khai sinh của Tư pháp. Sổ đăng ký lần đầu, sổ công dân SSNN đăng ký di chuyển quân dự bị hàng năm.

- Trên cơ sở đó Ban Chỉ huy quân sự và Công an phường phân loại từng đối tượng sau đó lập thành 2 danh sách.

* Danh sách cần điều tra gồm 03 nhóm đối tượng cụ thể:

Công dân nam 18 tuổi sinh năm 2000 đến tháng 01 năm 2001 sẵn sàng nhập ngũ năm 2019.

Công dân nam 19 tuổi đến 25 tuổi bị loại sức khoẻ hàng năm; Tự bỏ học hoặc bị đuổi học hàng năm; Trốn khám sức khoẻ NVQS hàng năm; Học lưu ban, hoặc học giáo dục thường xuyên đã xong. Công dân KT2 đến địa phương.

Công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã chuyển quân dự bị vào các trường Cao đẳng, Đại học đã học xong.

* Danh sách không cần điều tra:

 Công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thuộc diện được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thời bình theo Điều 29, 30 Luật NVQS.

Bước 2: Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát chốt danh sách với các tổ dân phố; báo cáo bổ sung vào danh sách của quận:

Thời gian thực hiện từ 16/7 đến 31/7/2018.

Họp HĐNVQS mở rộng cho các thành viên HĐNVQS phường, các đồng chí bí thư, tổ trưởng dân phố, cảnh sát khu vực, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tuyển quân nắm chắc những nội dung cơ bản của Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Đồng thời triển khai kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐNVQS phường.

Chuyển 02 loại danh sách cần điều tra, danh sách không cần điều tra, phiếu điều tra công dân nam SSNN theo quy định  cho các Tổ trưởng tổ dân phố, Cảnh sát khu vực ghi điền bổ sung những công dân trên còn sót vào danh sách, hướng dẫn ghi điền vào phiếu điều tra của công dân. Thời gian nộp danh sách và phiếu điều tra bổ sung về Ban CHQS phường ngày 27/7/2018.

Hội đồng NVQS phường giao cho Ban CHQS phường căn cứ vào kết quả ghi điền bổ sung của những công dân còn sót ở các tổ dân phố, lập danh sách báo cáo Quận và danh sách đối tượng cần điều tra đó chốt với Quận, triển khai cho cácc tổ dân phố tiến hành điều tra theo quy định.

Bước 3: Thực hành điều tra, tổng hợp kết quả:

Thời gian thực hiện từ 01/8 đến 17/8/2018.

* Phương pháp điều tra, rà soát:

- Mỗi tổ dân phố thành lập 01 tổ điều tra, thành phần gồm:

+ Tổ trưởng tổ dân phố.

+ Bí thư Chi bộ

+ Cảnh sát khu vực

+ Bí thư Chi đoàn

+ Cán bộ theo dõi tổ dân phố

- Căn cứ vào danh sách cần điều tra: Tổ điều tra đến từng nhà công dân, gặp trực tiếp công dân hoặc gia đình công dân, nắm những thông tin cần thiết, ghi điền đầy đủ những thông tin theo phiếu điều tra quy định, yêu cầu công dân hoặc gia đình công dân ký xác nhận vào phiếu điều tra.

* Chú ý:

- Quá trình điều tra, rà soát đoàn công tác nắm thông tin từ quần chúng nhân dân phát hiện có công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ không thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình mà không có tên trong danh sách điều tra, thi tổ điều tra bổ sung vào danh sách và lập phiếu, tiến hành điều tra.

- Phiếu điều tra phải được công dân hoặc gia đình công dân ký xác nhận, tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực nhận xét và ký tên xác nhận vào phiếu điều tra.

- Sau khi tổ dân phố điều tra xong Ban chỉ huy quân sự phường thu danh sách và phiếu điều tra, tổng hợp, kết luận sơ bộ và phân tích thành 02 đối tượng (đối tượng đủ điều kiện gọi kiểm tra sức khoẻ NVQS và đối tượng không đủ điều kiện gọi kiểm tra sức khoẻ NVQS) để làm cơ sở tham mưu cho Hội đồng NVQS phường xét duyệt.

Bước 4: Xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ:

-Thời gian thực hiện từ  20/8 đến 31/8/2018

- Hội đồng NVQS phường tổ chức phúc tra lại kết quả điều tra, tổ chức xét duyệt và tổng hợp báo cao.

+ Ban CHQS phường tổng hợp kết quả điều tra của các tổ dân phố và kết quả của HĐNVQS phường, phân loại, lập thành 2 danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện gọi kiểm tra sức khoẻ NVQS.

+ Trên cơ sở 2 danh sách đủ điều kiện gọi kiểm tra sức khoẻ và danh sách không đủ điều kiện  kiểm tra sức khoẻ, Ban CHQS quân sự tổng hợp báo cáo danh sách; phiếu điều tra; biên bản xét duyệt về HĐNVQS quận.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

Cán bộ, công chức phường phụ trách các tổ dân phố, kết hợp với Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Cảnh sát khu vực kiểm tra, theo dõi di biến động, đôn đốc công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ khi điều tra đến khi kiểm tra sức khoẻ sơ tuyển tại phường, khám sức tại quận và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và đôn đốc công dân có lệnh ra phường nhập ngũ năm 2019.

Nhận được kế hoạch này đề nghị các đồng chí đã được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.