Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Đại hội Công đoàn phường Lạc Viên
Ngày đăng 11/09/2017 | 06:12 | Lượt xem: 597

Đại hội Công đoàn phường Lạc Viên được tổ chức vào thời điểm công nhân viên chức - Lao động toàn thành phố phấn khởi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội Công đoàn phường Lạc Viên được tổ chức vào thời điểm công nhân viên chức - Lao động toàn thành phố phấn khởi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Với tinh thần cầu thị, khắc phục những tồn tại yếu kém và phát huy những kết quả nhiệm kỳ qua, để phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đơn vị và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Công đoàn cần tập trung vào một số nội dung hoạt động sau đây:

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2022.

1. Về mục tiêu

 "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, tay nghề cao, có tác phong công nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa".

2. Một số chỉ tiêu phấn đấu

(1). Phấn đấu 100% CNVCLĐ là đoàn viên Công đoàn.

(2). Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

(3). Phấn đấu hàng năm công đoàn cơ sở Công đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

(4). Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu 02 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

(5).  Phấn đấu hàng năm, có 100% gia đình đoàn viên công đoàn đạt gia đình  văn hoá.

(6). Phấn đấu hàng năm phấn đấu có 70% trở lên đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

(7).  Phấn đấu vận động từ 60% trở lên đoàn viên và người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp.

(8). Phấn đấu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có tranh chấp LĐ, không có khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

 (9). Phấn đấu hàng năm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu vận động CNVCLĐ đóng góp cho quỹ Mái ấm Công đoàn do Công đoàn cấp trên giao.

3. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Căn cứ mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu và chức năng của tổ chức công đoàn để cụ thể hoá thành các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Làm tốt công tác chăm lo đời sống; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ: Phối hợp cùng với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC; làm tốt công tác thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, đoàn viên khi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tặng quà cho CNVCLĐ nhân các dịp lễ, tết; hàng năm tổ chức cho CNVCLĐ đi thăm quan du lịch, học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của CNVCLĐ để kịp thời giải quyết và có biện pháp khắc phục.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục: Phổ biến kịp thời đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến CNVCLĐ; Nghị quyết của các cấp công đoàn tới đoàn viên, CNVCLĐ. Giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nhận thức về Đảng, về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, về thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế đất nước vận hành theo cơ chế thị trường để CNVCLĐ tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường; duy trì thực hiện cuộc vận động học tập tấm gương và phong cáhc Hồ Chí Minh.

3. Phát động phòng trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua phù hợp thực tiễn; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc; khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng qui định.

4. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nội dung sinh hoạt; Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý và cả năm phù hợp với đặc điểm tình hình và sự chỉ đạo của CĐ cấp trên.

5. Duy trì và động viên nữ CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình, hạnh phúc" do Trung ương hội LHPN Việt Nam phát động; làm tốt công gtác giám sát thực hiện chính sách lao động nữ; chỉ đạo Ban Nữ công tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và Tháng hành động vì trẻ em. Vận động CNVCLĐ thực hiện nghiêm chính sách về công tác DS- KHHGĐ.

6. Nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ CĐVN. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời đoàn phí, kinh phí công đoàn để phục vụ tốt cho các hoạt động của công đoàn. Thực hiện quản lý ngân sách, tài sản công đoàn đúng qui định.

7. Thực hiện tốt các nội dung về xây dựng cơ quan văn hoá; tranh thủ sự lãnh đạo của Chi bộ để giới thiệu đoàn viên ưu tú đi học cảm tình đảng và đề nghị xét kết nạp./.