Kế hoạch thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở
Ngày đăng 16/01/2020 | 10:19 | Lượt xem: 374

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LẠC VIÊN

 

 
 
 

 

 

Số: 15 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Lạc Viên, ngày 16  tháng  01   năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện pháp lệnh dân chủ phường Lạc Viên năm 2020

 

 
 
 

 

 

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND Quận Ngô Quyền về việc triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quận Ngô Quyền năm 2020; Ủy ban nhân dân phường Lạc Viên xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thông qua tuyên truyền nội dung Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở phường và các văn bản có liên quan đến thực hiện dân chủ ở địa phương, nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện dân chủ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng thành công mô hình Chính quyền điện tử.

- Phát huy quyền làm chủ, sức sán tạo của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo điều kiện cho mọi tổ chức và công dân tiếp cận và thi hành nghiêm pháp luật, giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, chính quyền và xã hội.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức phường, ý thức chính trị, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở phường phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, sâu rộng. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia phối hợp của các tổ chức chính trị -  xã hội, sự quản lý của chính quyền.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác chỉ đạo:

- Ủy ban nhân phường giao bộ phận Văn phòng chủ động phối hợp cùng UBMTTQ phường xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình tại địa phương.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết của Đảng bộ phường về thực hiện Pháp lệnh dân chủ tại cơ sở.

2. Công tác tuyên tuyền:

- Bộ phận Tư pháp phối hợp với Bộ phận Văn hóa xã hội tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chủ động thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện đầy đủ các quyền tự do, nghĩa vụ công dân khi họ tham gia vào các quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường.

- Tuyên truyền phổ biến tới đông đảo người dân về nội dung của Pháp lệnh dân chủ thông qua các hình thức: hệ thống phát thanh, các hội nghị, giao ban cơ quan, đơn vị; thông qua các cuộc họp nhân dân tại các tổ dân phố; tuyên truyền nội dung pháp lệnh tại bảng tin của các tổ dân phố.

- Đẩy mạnh toàn diện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước; nâng cao đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, gắn cải cách hành chính với Pháp lệnh dân chủ ở phường.

3. Nội dung thực hiện dân chủ:

a. Nội  dung công khai để dân biết:

- Các loại thu quỹ trong dân và các khoản thu vận động.

- Công khai việc quản lý thu – chi, sử dụng các loại quỹ thông qua các hội nghị sơ kết tháng, quý, 6 tháng, tổng kết năm, trên hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp của phường và tổ dân phố.

- Niêm yết công khai danh sách các hộ nộp thuế hàng tháng.

- Niêm yết công khai các khoản thu lệ phí, chứng thực, lệ phí đăng ký

- Công khai các Dự án công trình đầu tư trên địa bàn.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.

- Công khai chế độ hỗ trợ, chăm sóc gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Công tác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho người nghèo để phát triển sản xuất kinh doanh và cho học sinh, sinh viên…

- Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính áp dụng chung cho cấp xã phường của Thành phố: Thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, sao lục sổ gốc; quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng; niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí: niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thành, hội nghị và trên cổng thông tin điện tử của phường.

- Công khai, niêm yết lịch tiếp dân hàng ngày và đột xuất giải quyết các kiến nghị của nhân dân.

- Các kết quả thanh tra, kiểm tra. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm. (nếu có)

- Công khai, niêm yết các thủ tục, nhiệm vụ khác theo yêu câu, nhiệm vụ.

b. Những nội dung dân bàn và quyết định thông qua các cuộc họp hoặc ý kiến:

- Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổ dân phố, thành viên thanh tra nhân dân

- Xây dựng Quy ước của các Tổ dân phố

- Về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi do dân đóng góp toàn phần hoặc một phần như: công trình xây dựng đường ngõ, điện chiếu sáng…

c. Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Tham gia vào dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham gia vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND các cấp về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng thông qua các hội nghị tiếp xúc cử  tri chuẩn bị các kỳ họp HĐND.

d. Những nội dụng dân tham gia giám sát

- Thông qua MTTQ, các đoàn thể và ban thanh tra nhân dân, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của Cán bộ, công chức.

- Dự thảo kế hoạch KTXH của phường.

- Giám sát thi công các Dự án thực hiện trên địa bàn phường.

4. Công tác phối hợp:

- Phối hợp cùng UBMTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền đầy đủ sâu rộng, đầy đủ nội dung của Pháp lệnh, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về nội dung thực hiện pháp lệnh dân chủ ở địa phương.

- Phối hợp cùng HĐND tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, lắng nghe và giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành có hiệu quả của UBND phường trong công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; coi việc thực hiện pháp lệnh dân chủ là giải pháp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Trên cơ sở Kế hoạch của UBND phường, các bộ phận chuyên mô, cán bộ, công chức, người lao động, các tổ dân phố cần quán triệt sâu sắc về các quy chế thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Đồng thời tập trung cao, điều hành quyết liệt, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung đề ra.

 2. Ủy ban nhân dân phường lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định; Phối hợp với Ủy ban Mặt trật tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thực hiện; chỉ đạo tổ dân phố thực hiện những kế hoạch đã thông qua.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân phường lập biên bản tổng hợp kết quả về những nội dung đã đưa ra nhân dân bàn và quyết định; Tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân quyết định.

4. Ủy ban nhân dân phường tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và lập kế hoạch triển khai chương trình thực hiện Pháp lệnh dân chủ cho năm sau; gắn với xây dựng và thực hiện Kế hoạch Kinh tế xã hội năm.

Căn cứ vào nội dung và giải pháp thực hiện Pháp lệnh dân chủ của UBND phường, các CBCC, các tổ dân phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch của UBND phường.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;

- ĐU-HĐND-UBND phường;

- CB, CC, NLĐ cơ quan phường;

- Các Tổ dân phố;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

đã ký

 

 

Mạc Văn Huấn