Trang chủ

Tổ chức bộ máy

Kế hoạch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Lạc Viên năm 2020
Ngày đăng 25/02/2020 | 09:32 | Lượt xem: 646

/documents/38217/0/k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+2020.doc/c19abb37-c165-486b-a904-99cc45c78635

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LẠC VIÊN

 

 

Số:   68 /TB - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Lạc Viên, ngày  17  tháng  02  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường

 năm 2020

 

         Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013.

         Công văn số 210/UBND- VP ngày 12/02/2020 của UBND quận Ngô Quyền V/v tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2020.  

Ủy ban nhân dân phường Lạc Viên thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường năm 2020 như sau:

STT

Thứ

Ngày tháng

Địa điểm

1

Năm

Ngày 02 tháng 1 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

2

Năm

Ngày 09 tháng 1 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

3

Ba

 Ngày 14 tháng 1 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

4

Ba

Ngày 21 tháng 1 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

5

Năm

Ngày 13 tháng 2 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

6

Ba

Ngày 18 tháng 2 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

7

Ba

Ngày 25 tháng 2 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

8

Năm

Ngày 05 tháng 3 năn 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

9

Năm

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

10

Ba

Ngày 17 tháng 3 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

11

Ba

Ngày 24 tháng 3 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

12

Năm

Ngày 09  tháng 4 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

13

Năm

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

14

Ba

Ngày 21 tháng 4 năm 2019

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

15

Ba

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

16

Năm

Ngày 07 tháng 5 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

17

Năm

Ngày 14 tháng 5 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

18

Ba

Ngày 19 tháng 5 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

19

Ba

Ngày 26 tháng 5 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

20

Năm

Ngày 11 tháng 6 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

21

Năm

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

22

Ba

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

23

Ba

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

24

Năm

Ngày 09 tháng 7 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

25

Năm

Ngày 16 tháng 7 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

26

Ba

 Ngày 21 tháng 7 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

27

Ba

Ngày 28 tháng 7 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

28

Năm

Ngày 06 tháng 8 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

29

Năm

Ngày 13 tháng 8 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

30

Ba

Ngày 18 tháng 8 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

31

Ba

Ngày 25 tháng 8 năn 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

32

Năm

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

33

Năm

Ngày 17 tháng 9 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

34

Ba

Ngày 22 tháng 9 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

35

Ba

Ngày 29  tháng 9 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

36

Năm

Ngày 08 tháng 10 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

37

Năm

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

38.

Ba

Ngày 20 tháng 10 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

39

Ba

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

40

Năm

Ngày 05 tháng 11 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

41

Năm

Ngày 12  tháng 11 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

42

Ba

Ngày  17 tháng 11 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

43

Ba

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

44

Năm

Ngày 10 tháng 12 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

45

Năm

Ngày 17 tháng 12 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

46

Ba

Ngày 22 tháng 12 năm 2020

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

Nơi nhận:

- UBND quận;

- VP HĐND và UBND, Ban tiếp CD quận;

- Thanh tra quận;

- ĐU, HĐND phường;

- CT, các PCT UBND phường;

- UB MTTQVN và các đoàn thể phường;

- Các ban, ngành phường;

- Cán bộ công chức phường;

- 20 Tổ dân phố;

- Lưu: VT (38)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Mạc Văn Huấn

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 3231
Tổng số truy cập: 3546901