Trang chủ

Đại hội Đảng Bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXII

Kế hoạch thực hiện mô hình Chính quyền điện tử phường Lạc Viên năm 2017
Ngày đăng 29/08/2017 | 09:32 | Lượt xem: 745

Kế hoạch thực hiện mô hình Chính quyền điện tử phường Lạc Viên năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền điện tử

 phường Lạc Viên

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Giải quyết các thủ tục hành chính của công dân tốt nhất, đem lại sự hài lòng cho công dân khi tiến hành các thủ tục hành chính tại UBND phường. Từng bước tiến hành các giải pháp để thực hiện cải cách hành chính: Đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức; đơn giản, công khai các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm phiền hà cho nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Giải quyết, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả trong công tác công khai quy trình, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính; góp phần hạn chế tiêu cực trong cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

- Thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa bàn phường; góp phần thực hiện dịch vụ hành chính với mục tiêu đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm loại bớt những thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, giảm thiểu phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giao dịch làm việc với các cơ quan công quyền.

- Đáp ứng được mong muốn của nhân dân, cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức và công dân; đáp ứng được mong mỏi của nhân dân về việc công khai quy trình, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện và yêu cầu của phường.

 

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

- Áp dụng hệ thống phần mềm Chính quyền điện tử tại phường, giải pháp đồng bộ trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, công dân.

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại phường phải đảm bảo khả năng vận hành các hệ thống thông tin và đảm bảo về an toàn dữ liệu, bảo mật, an toàn an ninh thông tin.

- Xây dựng dữ liệu công dân trên địa bàn phường đưa vào hệ thống quản lý.

2. Công tác Điều hành tác nghiệp:

- 100% cán bộ, công chức phường thực hiện tốt việc giải quyết các văn bản và xử lý công việc trên hệ thống phần mềm chính quyền điện tử về Điều hành tác nghiệp.

3. Cung cấp các Dịch vụ hành chính công mức độ cao cho người dân

- Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận "Một cửa" , đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được lưu hồ sơ trên hệ thống "một cửa điện tử".

- Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Sao lục hộ tịch.

4. Kết nối người dân với cơ quan nhà nước

Phát triển các kênh thông tin bảo đảm truy cập thuận tiện tới các dịch vụ công qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Cổng thông tin, trung tâm giao dịch khách hàng, điện thoại cố định, điện thoại di động, hệ thống gửi/nhận tin nhắn và bộ phận một cửa… góp phần gắn kết người dân, tổ chức, doanh nghiệp với hệ thống chính quyền, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, minh bạch hóa hoạt động của chính quyền.  

5. Quảng bá, tuyên truyền:

 Quảng bá, truyền thông sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp về việc triển khai Chính quyền điện tử tại phường Lạc Viên bằng nhiều hình thức: qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, áp phích, poster, băng-rôn tại Trụ sở UBND phường và các bảng tin Tổ dân phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch:

- Tham mưu UBND phường ban hành các văn bản hướng dẫn công dân thực hiện các thu tục hộ tịch trực tuyến.

- Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại phường. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính.

- Triển khai thực hiện trực tuyến đối với việc: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, sao lục sổ gốc hộ tịch. Thường xuyên cập nhật dữ liệu công dân.

2. Văn phòng UBND phường

- Chịu trách nhiệm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của phường. Duy trì, cập nhật thông tin thường xuyên và đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt trên cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ. Giải đáp, hướng dẫn sử dụng tại phường.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận chuyên môn tham mưu và xử lý các văn bản thông qua hệ thống Chính quyền điện tử của phường.

3. Bộ phận Tài chính - Kế toán

- Cân đối ngân sách và các nguồn vốn đảm bảo kinh phí, trang thiết bị phục vụ việc triển khai mô hình Chính quyền điện tử tại phường.

4. Bộ phận Văn hóa - Xã hội

- Tham mưu UBND phường ban hành Kế hoạch tuyên truyền chính quyền điện tử và tổ chức thực hiện sau khi ban hành.

- Xây dựng các chương trình tuyên truyền, quảng bá về Chính quyền điện tử nhằm đưa các kiến thức về Chính                                                                      quyền điện tử đến với người dân. Tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh tờ rơi, áp phích, poster, băng-rôn tại Trụ sở UBND phường và các bảng tin Tổ dân phố.

Trên đây là kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền điện tử phường Lạc Viên, đề nghị các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:

- HĐND - UBND quận;

- Đảng ủy – HĐND - UBND – UBMTTQ phường;

- Các ban, ngành, đoàn thể phường;

- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trịnh Quang Trường

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 3267
Tổng số truy cập: 3547109