Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 12/09/2020 | 09:29 | Lượt xem: 208

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngoài nhiệm vụ tăng cường phòng chống dịch, UBND phường vẫn luôn tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng thực hiện 2.993.988 đồng, bằng  54% dự toán năm, bằng 110% so với cùng kỳ.

Trong đó:

+ Thu thuế ngoài quốc doanh 1.476.593.000 đồng, bằng 51% dự toán năm, bằng 110% so với cùng kỳ.

+ Thuế thu nhập cá nhân 924.060.000 đồng, bằng 65% dự toán năm, bằng 121% so với cùng kỳ.

+ Thuế đất phi nông nghiệp 413.000.000 đồng, bằng 49% dự toán năm, bằng 100% so với cùng kỳ.

+ Phí, lệ phí: 62.390.000 đồng, bằng 45% dự toán năm, bằng 86% so với cùng kỳ.

+ Lệ phí môn bài: 101.700.000 đồng, bằng  92% dự toán năm, bằng 110% so với cùng kỳ.

+ Thu phạt, thu khác: 15.400.000 đồng, bằng  16% dự toán năm, bằng 81% so cùng kỳ.

- Thu ngân sách phường 6 tháng : 3.836.645.000 đồng, bằng 61% dự toán năm, bằng 96% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường 6 tháng :  3.829.062.079 đồng bằng 61% dự toán năm, bằng 98% so với cùng kỳ.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị