Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 17/06/2019 | 08:42 | Lượt xem: 654

Thu ngân sách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND, điều hành của UBND phường. Các cơ quan tham mưu và Đội thuế phường đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm quản lý tốt đối tượng, quản lý nguồn thu. Điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ chính trị, các công tác trọng tâm đột xuất của phường và các ban, ngành, đoàn thể.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng thực hiện 2.631.547.644 đồng, bằng  53% dự toán năm, bằng 88% so với cùng kỳ.

Trong đó:

+ Thu thuế ngoài quốc doanh 1.265.000.000 đồng, bằng 50% dự toán năm, bằng 101% so với cùng kỳ.

+ Thuế thu nhập cá nhân 610.000.000 đồng, bằng 50% dự toán năm, bằng 88% so với cùng kỳ.

+ Thuế đất phi nông nghiệp 425.000.000 đồng, bằng 50% dự toán năm, bằng 58% so với cùng kỳ.

+ Phí, lệ phí: 71.168.000 đồng, bằng 52% dự toán năm, bằn 103% so với cùng kỳ.

+ Lệ phí môn bài: 95.000.000 đồng, bằng  86% dự toán năm, bằng 101% so với cùng kỳ.

+ Thu phạt, thu khác: 17.000.000 đồng, bằng  18% dự toán năm, bằng 65% so cùng kỳ.

- Thu ngân sách phường 6 tháng ước : 4.128.307.000 đồng, bằng 65% dự toán năm, bằng 140% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường 6 tháng ước:  3.978.879.378 đồng bằng 63% dự toán năm, bằng 159% so với cùng kỳ.

- Trong 6 tháng có 54 hộ nghỉ, bỏ kinh doanh, phát sinh thêm 38 hộ kinh doanh mới. Rà soát 24 hộ đã nộp thuế sau đăng ký kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị