Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2018
Ngày đăng 17/06/2019 | 08:40 | Lượt xem: 509

Năm 2018, công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước được triển khai tích cực, chủ động, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo dự toán do quận giao và phường xây dựng. Trong điều kiện tình hình kinh tế còn khó khăn, song với tinh thần tích cực trong khai thác nguồn thu, tranh thủ sự hỗ trợ của quận và chi tiêu tiết kiệm nên ngân sách địa phương luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán được giao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết khác phát sinh trong năm.

- Thu Ngân sách nhà nước: 10.202.391.000 đồng = 104% KH

Trong đó: 

+ Thuế ngoài quốc doanh: 2.721.961.000 đồng = 97% KH

+ Thuế thu nhập cá nhân:  1.398.311.000 đồng = 150% KH

+ Thuế sử dụng đất PNN:     846.720.000 đồng = 107% KH

+ Phí, lệ phí:                                   127.818.000 đồng = 80% KH

+ Lệ phí môn bài:                  109.399.000 đồng = 109% KH

+ Thu phạt, thu khác:              66.000.000 đồng = 94% KH

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.932.182.000 đồng = 100% KH

- Thu ngân sách phường: 6.186.577.072 đồng = 104% KH

Trong đó:

+ Thuế sử dụng đất PNN:     846.720.000 đồng = 107% KH

+ Phí, lệ phí:                                   127.818.000 đồng = 80% KH

+ Thu phạt, thu khác:              66.000.000 đồng = 94% KH

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.932.182.000 đồng = 100% KH

+ Thu chuyển nguồn:            135.612.073 đồng

+ Thu kết dư:                          78.244.999 đồng

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị