Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế tháng 7/2018
Ngày đăng 08/08/2018 | 03:59 | Lượt xem: 737

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 187.761.000 đồng, 7 tháng bằng 63% dự toán năm, tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thuế ngoài quốc doanh đạt 101.770.000 đồng,  tháng 7 bằng 48% dự toán năm, tăng 13% so với cùng kỳ.

+ Thuế đất phi nông nghiệp đạt 11.067.000 đồng, 7 tháng bằng 93% dự toán năm, tăng 19% so với cùng kỳ.

+ Thuế thu nhập cá nhân đạt 58.774.000 đồng, 7 tháng đạt 81% dự toán năm, tăng 158% so cùng kỳ.

+ Phí, lệ phí đạt 13.750.000 đồng, 7 tháng bằng 59% dự toán năm, tăng 6% so với cùng kỳ.

+ Lệ phí môn bài đạt 1.400.000 đồng, 7 tháng đạt  95% dự toán năm, tăng 12% so cùng kỳ.

- Thu ngân sách phường đạt 657.817.000 đồng, 7 tháng bằng 62% dự toán năm, bằng 80% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường đạt 905.384.443  đồng, 7 tháng bằng 61% dự toán năm, bằng 84% so với cùng kỳ.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị