Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 07/07/2018 | 10:35 | Lượt xem: 658

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng thực hiện 2.868.703.000 đồng, bằng  59% dự toán năm, tăng 31% so với cùng kỳ.

Trong đó:

+ Thu thuế ngoài quốc doanh 1.255.228.000 đồng, bằng 45% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ.

+ Thuế thu nhập cá nhân 692.628.000 đồng, bằng 74% dự toán năm, tăng 175% so với cùng kỳ.

+ Thuế đất phi nông nghiệp 731.854.000 đồng, bằng 92% dự toán năm, tăng 20% so với cùng kỳ.

+ Phí, lệ phí: 80.193.000 đồng, bằng 50% dự toán năm, tăng 8% so với cùng kỳ.

+ Lệ phí môn bài: 93.700.000 đồng, bằng  94% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ.

+ Thu phạt, thu khác: 15.100.000 đồng, bằng  22% dự toán năm, tăng 37% so cùng kỳ.

- Thu ngân sách phường 6 tháng : 2.810.347.000, bằng 57% dự toán năm, bằng 73% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường 6 tháng:  2.500.741.958 đồng bằng 50% dự toán năm, tăng 15% so với cùng kỳ.

- Trong 6 tháng có 21 hộ bỏ kinh doanh, 25 hộ xin nghỉ, phát sinh thêm 31 hộ kinh doanh mới. Rà soát 06 hộ đã nộp thuế sau đăng ký kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị