Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế quý I/2018
Ngày đăng 10/05/2018 | 09:34 | Lượt xem: 662

Kết quả thu, chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I ước đạt 1.139.575.000đ đạt 23% kế hoạch tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong đó ước các chỉ tiêu như sau:

+ Thuế Ngoài quốc doanh : 700.387.000đ đạt 25% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ

+ Thuế Thu nhập cá nhân: 204.891.000đ đạt 22% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 114.707.000đ đạt 14% kế hoạch bằng 70% so với cùng kỳ

+ Thu phí, lệ phí: 29.490.000đ đạt 18% kế hoạch tăng 16% so với cùng kỳ

- Thu ngân sách phường: 1.617.397.000đ đạt 33% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ.

-  Chi ngân sách phường: 1.456.556.922đ đạt 22% kế hoạch, tăng 21% so cùng kỳ.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị