Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2018
Ngày đăng 10/05/2018 | 09:29 | Lượt xem: 622

Năm 2017, UBND phường đã chủ động, tích cực quản lý và điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng dự toán giao.

* Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 9.948.065.746đ, đạt 101% dự toán và tăng 18% so cùng kỳ.

- Thu thuế Ngoài quốc doanh đạt 2.548.954.000đ, đạt 101% dự toán và tăng 9% so cùng kỳ.

* Thu ngân sách phường đạt 6.933.977.986đ, đạt 108% dự toán và tăng 31% so cùng kỳ.

* Tổng chi ngân sách phường đạt 6.009.338.000đ, đạt 100% dự toán và tăng 27% so cùng kỳ.

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu thu quỹ vận động tại các tổ dân phố năm 2017.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị