Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 9 tháng năm 2017
Ngày đăng 19/10/2017 | 03:24 | Lượt xem: 905

Trong 9 tháng Uỷ ban nhân dân phường đã bám sát kế hoạch, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2017 và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 7.082.377.000 đồng, bằng  75% dự toán năm, bằng 121% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu thuế ngoài quốc doanh 9 tháng tháng đạt 1.560.564.000 đồng, bằng 62% dự toán năm, bằng 92% so với cùng kỳ.

+ Thuế thu nhập cá nhân 9 tháng đạt 437.678.000 đồng, bằng 42% dự toán năm, bằng 92% so với cùng kỳ.

+ Thuế đất phi nông nghiệp 9 tháng  đạt 730.751.000 đồng, bằng 122% dự toán năm, bằng 143% so với cùng kỳ.

+ Phí, lệ phí tháng 9 tháng đạt: 114.646.000 đồng, bằng 76% dự toán năm, bằng 102% so với cùng kỳ.

+ Lệ phí môn bài 9 tháng đạt 85.200.000 đồng bằng 155% dự toán năm.

+ Thu phạt, thu khác 9 tháng đạt: 11.200.000 đồng bằng 19% dự toán năm, bằng 28% so với cùng kỳ

- Thu ngân sách phường 9 tháng đạt 5.177.768.000, bằng 87% dự toán năm, bằng 148% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường 9 tháng đạt 4.582.594.000 đồng bằng 77% dự toán năm, bằng 138% so với cùng kỳ. 

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị