Xuất bản thông tin

Họp Hội đồng tư vấn thuế phường Lạc Viên
Ngày đăng 26/09/2017 | 02:47 | Lượt xem: 1014

Chiều ngày 11/9/2017, Hội đồng tư vấn thuế phường Lạc Viên họp mở rộng sơ kết 8 tháng, phương hướng 4 tháng cuối năm 2017 và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2017, trong đó chú trọng thu thuế ngoài Quốc doanh.

Tại cuộc họp đồng chí Phạm Văn Kiền, Đội trưởng Đội thuế phường Lạc Viên báo cáo công tác kết quả thu 8 tháng đầu năm, kế hoạch giải pháp 4 tháng cuối năm 2017. Trong cuộc họp, các đại biểu đã tập trung bàn và đưa ra các giải pháp thực hiện quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu quận giao.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Mạnh Toàn, Phó Chủ tịch UBND-Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế phường ghi nhận số thu của phường trong 7 tháng qua, trong tháng 8/2017 có sự bứt phá đầy ấn tượng,  tuy nhiên so với kế hoạch 8 tháng đề ra vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Trong thời gian tới Hội đồng tư vấn thuế cần chú trọng xây dựng chương trình cụ thể để đánh giá kịp thời tình hình, thực trạng công tác quản lý thuế, trên cơ sở đó có giải pháp giải quyết kịp thời; quản lý thuế, thống kê, quản lý thị trường có sự phối hợp chặt chẽ…

Chính quyền, MTTQ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xác định trách nhiệm công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, cá nhân; cần nâng cao nhận thức và tầm quan trọng trong công tác quản lý thuế. khuyến khích các hộ thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Giao nhiệm vụ cho Đội thuế phường, nâng cao vai trò cơ quan tham mưu cho UBND phường, kịp thời phát hiện bất cập trong công tác quản lý thuế; rà soát các khoản thu; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nợ đọng thuế; tăng cường quản lý các khoản thu từ đất... Mục tiêu không để thất thoát, lợi dụng chính sách thuế, đảm bảo công khai, công bằng giữa các hộ kinh doanh, góp phần thu ngân sách tại địa phương. Tham mưu, đề xuất cho UBND có cơ chế nâng cao hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế. Thực hiện có hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch được giao trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị