Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 14/06/2017 | 05:38 | Lượt xem: 2304

- Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện 4.389.969.000.000 đồng, bằng  56% dự toán năm, bằng 104% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu thuế ngoài quốc doanh 6 tháng tháng ước thực hiện  1.273.766.000 đồng, bằng 50% dự toán năm, bằng 99% so với cùng kỳ.

+ Thuế thu nhập cá nhân 6 tháng ước thực hiện 516.256.000 đồng, bằng 50% dự toán năm, bằng 149% so với cùng kỳ.

+ Thuế đất phi nông nghiệp 6 tháng ước thực hiện 678.142.000 đồng, bằng 113% dự toán năm, bằng 152% so với cùng kỳ.

+ Phí, lệ phí 6 tháng ước thực hiện:  74.505.000 đồng, bằng 50% dự toán năm, bằng 107% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách phường 6 tháng ước thực hiện: 2.676.432.360.000, bằng 61% dự toán năm, bằng 109% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường 6 tháng ước thực hiện  2.235.079.877 đồng bằng 51% dự toán năm, bằng 97% so với cùng kỳ.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị