Xuất bản thông tin

Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế tháng 4/2017
Ngày đăng 09/05/2017 | 10:40 | Lượt xem: 2908

Kết quả thu, chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước 297.970.000 đồng, 4 tháng bằng 31% dự toán năm, bằng 99% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thuế đất phi nông nghiệp đạt 98.595.000 đồng, 4 tháng bằng 44% dự toán năm, bằng 92% so với cùng kỳ.

+ Thuế ngoài quốc doanh đạt 129.207.000 đồng, 4 tháng bằng 30% dự toán năm, bằng 99% so với cùng kỳ.

+ Phí, lệ phí đạt 13.005.000 đồng, 4 tháng bằng 26% dự toán năm, bằng 84% so với cùng kỳ.

+ Thu phạt, thu khác đạt 3.100.000 đồng, 4 tháng bằng 5% dự toán năm, bằng 44% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách phường đạt 122.452.000 đồng, 4 tháng bằng 32% dự toán năm, bằng 74% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường đạt 152.577.000 đồng, 4 tháng bằng 31% dự toán năm, bằng 84% so với cùng kỳ. 

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị