Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế Quý I/2017
Ngày đăng 20/04/2017 | 11:10 | Lượt xem: 3090

Kết quả thu, chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước 2.432.955.000 đồng, bằng 31% dự toán năm, bằng 97% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thuế đất phi nông nghiệp đạt 157.386.000 đồng, bằng 26% dự toán năm, bằng 80% so với cùng kỳ.

+ Lệ phí môn bài đạt 166.200.000 đồng, bằng 302% dự toán năm.

- Thu ngân sách phường đạt 1.700.942.000 đồng, bằng 39% dự toán năm, bằng 111% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường đạt 1.247.948.000 đồng, bằng 28% dự toán năm, bằng 93% so với cùng kỳ. 

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị