Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế tháng 2/2017
Ngày đăng 13/03/2017 | 09:17 | Lượt xem: 4016

Kết quả thu, chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước 1.475.838.000 đồng, bằng 19% dự toán năm, bằng 80% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thuế đất phi nông nghiệp đạt 149.957.000 đồng, bằng 25% dự toán năm, bằng 80% so với cùng kỳ.

+ Lệ phí môn bài đạt 83.100.000 đồng, bằng 151% dự toán năm.

- Thu ngân sách phường đạt 1.270.413.000 đồng, bằng 29% dự toán năm, bằng 101% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường đạt 947.948.427 đồng, bằng 22% dự toán năm, bằng 90% so với cùng kỳ.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị