Xuất bản thông tin

Kết quả thực hện nhiệm vụ kinh tế - ngân sách tháng 1/2017
Ngày đăng 01/03/2017 | 09:13 | Lượt xem: 4209

Kết quả thu, chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 911.656.000 đồng, bằng 12% dự toán năm, bằng 59% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thuế đất phi nông nghiệp đạt 142.528.000 đồng, bằng 24% dự toán năm, bằng 91% so với cùng kỳ.

+ Lệ phí môn bài đạt 83.100.000 đồng, bằng 151% dự toán năm.

- Thu ngân sách phường đạt 856.942.520 đồng, bằng 20% dự toán năm, tăng 1% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường đạt 409.067.555 đồng, bằng 9% dự toán năm, tăng 79% so với cùng kỳ. 

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị