Trang chủ

Gương người tốt, việc tốt

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước phường Lạc Viên năm 2020
Ngày đăng 12/09/2020 | 10:59 | Lượt xem: 276

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính Nhà nước phường Lạc Viên năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2020; Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 07/01/2020 về việc cải cách hành chính Nhà nước Quận Ngô Quyền năm 2020;

Ủy ban nhân dân phường Lạc Viên xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước phường Lạc Viên năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoàn 2011 - 2020 và kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoàn 2016-2020 trên địa bàn thành phố;

- Triển khai có hiệu quả Nghi quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND Quận Ngô Quyền về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoàn 2019-2021; định hướng đến năm 2025 tại Quận Ngô Quyền.

- Khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong công tác cải cách hành chính năm 2019 của quận. Triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Quận Ngô Quyền về công tác cải cách hành chính;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo liên thông, đồng bộ. Gắn kết công tác cải cách hành chính giữa phường với các cơ quan, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, công chức trong triển khai thực hiện nhiệ, vụ cải cách hành chính;

- Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2020 là tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận; trong đó tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đây mạnh hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử;

- Đánh giá, tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoàn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016.

2. Một số chỉ tiêu thực hiện:

- Phấn đấu hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của phường và nhiệm vụ của UBND quận giao;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm thực thi công vụ của các bộ phận chuyên môn, công chức và xử lý nhiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm;

- Hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao đảm bảo tiến độ, chất lượng;

- 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường ban hành trong năm 2020 đúng tiến độ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường được tổ chức và thự hiện theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ;

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được niêm yết công khai, đẩy đủ, kịp thời, đúng quy định và được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn;

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 được UBND quận giao;

- 100% các văn bản được phát hành, trao đổi được thực hiện trên môi trường mạng. 100% văn bản đi của UBND phường được ký số khi luân chuyển trên hệ thống Chính quyền điện tử;

-Từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mức đô 3, mức độ 4 phấn đấu đạt yêu cầu các tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của UBND quận.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

1. Các nhiệm vụ chung:

1.1. Tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiên quyết liệt gắn với thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND quận giao, tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và cán bộ, công chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính phường gửi về thành phố đảm bảo tiến độ;

- Đổi mới , cải tiến nội dung và cách thức tuyên truyền về cải cách hành chính, tập trung tuyên truyền vào các nội dung: chủ đề năm 2020 của thành phố, tổng kết đánh giá thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả;

- Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến phản ánh, đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính của các bộ phận; thái độ, hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công vụ, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức và người dân;

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và các tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia, giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính;

1.2 Cải cách thể chế:

- Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện có hiệu quả, thực chất việc đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân;

- 100% văn bản quy phạm pháp luật do UBND phường ban hành được công khai trên Cổng thông tin điện tử quận; công bố kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, văn bản lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Lập danh mục và công khai các danh mục thông tin trên Cổng thông tin điện tử phường; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức, người dân có nhu cầu theo Luật Tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức và công dân có nhu cầu theo quy định.

1.3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông:

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2019/TT-VPCP ngày 23/11/2019 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2019/NĐ-CP; gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 20/11/2017 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông hiện đại;

- Tiếp tục rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về việc công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính; ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; từng bước tăng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

1.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

- Tập trung triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy, kế hoạch của UBND quận thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

- Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các Tổ dân phố sau khi có hướng dẫn của quận và thành phố;

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện gắn với kiểm tra việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo Kế hoạch số 1703/KH-CP ngày 16/9/2016 của UBND thành phố và Nghị Quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016.

1.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường tự kiểm tra về công vụ, về trách nhiệm người đứng đầu;

- Thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 theo kế hoạch; nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa; đảm bảo cán bộ, công chức có kỹ năng khai thác, sử dụng hệ thống Chính quyền điện tử, về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; kỹ năng giao tiếp, ứng xử với tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong tình hình mới; kỹ năng lãnh đạo cấp phòng trước khi bổ nhiệm;

- Tiếp tục làm tốt công tác thi đua - khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác; xử lý công chức có khuyết điểm, vi phạm quy định;

- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của Chính phủ, quy định của thành phố về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức.

1.6. Cải cách tài chính công:

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và đầu tư công. Tăng cường kiểm soát các nguồn thu, áp dụng triệt để, nghiêm minh các giải pháp chống thất thu, gian lận thuế, nợ đọng thuế. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội. Triệt để tiết kiệm chi; cắt giảm chi hội họp, đi công tác trong, ngoài nước;

- Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính. Rà soát, xác định rõ kinh phí ngân sách cấp với nguồn thu của đơn vị.

1.7. Về hiện đại hóa nền hành chính:

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Chỉ thị số 17-CT/QU ngày 20/02/2014 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc xây dựng mô hình Chính quyền điện tử giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến 2025. Nâng cao chất lượng hệ thống Chính quyền điện tử đảm bảo hoạt động thông suốt hiệu quả; thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống Chính quyền điện tử phường với hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến của quận theo chỉ đạo của UBND quận;

- Hiệu chỉnh và cập nhật cơ sở dữ liệu của hệ thống về dân cư; cán bộ, công chức, hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn phường; quản lý sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng;

- Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trên hệ thống Chính quyền điện tử;

- Triển khai hiệu quả danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục quan tâm việc đầu tư kinh phí nâng cấp trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa tại UBND phường theo Nghị định số 61/2019/NĐ-CP đảm bảo tiếp nhận, giải quyết tất cả các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, tạo môi trường hành chính thân thiện, hiện đại;

- Thực hiện chuyển đổi và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường khi có hướng dẫn của thành phố. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quy trình ISO.

2. Các nhiệm vụ cụ thể:

Có danh mục nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể tại Phụ lục kèm theo kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung:

- Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và công việc cụ thể được UBND phường xác định tại kế hoạch này, các bộ phận chuyên môn UBND phường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; tập trung tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra;

- Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất, có tính lan tỏa. Ngoài các nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Kế hoạch này, chủ động, mạnh dạn đề xuất thực hiện hoặc thí điểm thực hiện những mô hình, giải pháp, sáng kiến hiệu quả, có tính khả thi và có sự đồng thuận cao từ phía tổ chức, doanh nghiệp, người dân để tạo sự đột phá trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của phường.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kết quả tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính theo định kỳ (báo cáo Quý I gửi trước ngày 01/3, Quý III gửi trước ngày 01/9; báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 01/6; báo cáo năm gửi trước ngày 01/11) gửi về UBND quận qua Phòng Nội vụ để tổng hợp (gửi qua hệ thống chính quyền điện tử và tính theo thời gian chứng thực bằng chữ ký số).

2. Phân công trách nhiệm cụ thể:

a) Văn phòng UBND phường:

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực về cải cách hành chính. Tham mưu UBND phường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các bộ phận, và đề xuất các biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, nội dung trong kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND quận theo quy định;

- Đề xuất UBND phường kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình, kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19/NQ-HĐND đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao;

- Đề xuất UBND phường triển khai kiểm tra cải cách hành chính, công vụ năm 2020;

- Đẩy mạnh tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường cập nhật thông tin, tin, bài (tài liệu)...và đôn đốc các đơn vị thực hiện Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Cổng thông tin điện tử.

b) Bộ phận Văn hóa - Xã hội:

Tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2020; tập trung tuyên truyền về kết quả đã đạt được của mô hình Chính quyền điện tử phường giai đoạn 2015 - 2017; thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

c) Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch:

Chủ trì nội dung cải cách thể chế, thực hiện quản lý việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của phường đã ban hành; tham mưu, đề xuất đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Định kỳ có văn bản báo cáo UBND quận kết quả xây dựng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường; phát hiện kịp thời những văn bản ban hành không phù hợp với pháp luật và không phù hợp với thực tiễn, khó khăn cho sinh hoạt, đời sống của nhân dân… để kịp thời kiến nghị bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung.

d) Bộ phận Tài chính - Kế toán:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ về cải cách tài chính công;

- Chủ động tham mưu UBND phường tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ đạo cải cách tiền lương của Chính phủ, thành phố. Tổ chức, thực hiện việc đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục cấp và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước;

- Chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND phường theo dõi, đôn đốc và đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai, hoàn thành kế hoạch chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quy trình ISO;

- Cân đối, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phục vụ hoạt động cải cách hành chính của địa phương.

UBND phường đề nghị các bộ phận chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2020 của phường đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và thời hạn xác định./.

DANH MỤC

Nhiệm vụ, công việc cụ thể triển khai, thực hiện

 cải cách hành chính nhà nước năm 2020 tại phường Lạc Viên

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 10/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của UBND phường Lạc Viên)

 

Stt

Nội dung công việc

Bộ phận

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

Ghi chú (dự kiến kinh phí đảm bảo thực hiện)

1

Về công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện CCHC

1.1

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện CCHC nhà nước của phường năm 2020

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Kế hoạch của UBND phường ban hành

Kế hoạch

Tháng 01/2020 thực hiện cả năm 2019

Theo kế hoạch cụ thể

1.2

Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020 của UBND phường báo cáo quận

Văn phòng -Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

 Báo cáo của UBND phường

Hàng tháng

Theo kế hoạch cụ thể

1.3

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2020 của phường

Văn hóa và thông tin

Văn phòng - Thống kê, bộ phận, đơn vị có liên quan

UBND phường ban hành kế hoạch; đôn đốc và Báo cáo kết quả thực hiện

Tháng 01/2020 và thực hiện cả năm 2020

Theo kế hoạch cụ thể

2. Về công tác cải cách thể chế

2.1

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, cập nhật, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020

Tư pháp - Hộ tịch

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện của UBND phường

Tháng 02/2020 và cả năm 2020

Theo kế hoạch cụ thể

3. Về công tác cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa

3.1

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện

kế hoạch đơn giản hóa TTHC năm 2020;

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Quý I/2020

 ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện cả năm 2020

 

Theo kế hoạch cụ thể

 

 

3.2

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện

kế hoạch kiểm soát TTHC thuộc thẩm

quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị

 trên địa bàn

Văn phòng -Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Quý I/2020, thực hiện cả năm 2020

Theo kế hoạch cụ thể

4. Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

4.1

Tiếp tục thực hiện các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Cả năm 2020

Nhiệm vụ thường xuyên

5. Về cải cách tài chính công

5.1

Triển khai thực hiện các văn bản quy định pháp luật mới về khoán kinh phí hoạt động quản lý hành chính (đối với các cơ quan hành chính nhà nước) và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính (đối với đơn vị sự nghiệp công lập)

Tài chính - Kế toán

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Báo cáo, đánh giá kết quả của UBND phường

Cả năm 2020

Nhiệm vụ thường xuyên

6. Về hiện đại hóa nền hành chính

6.1

Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Kế hoạch

Quý I và thực hiện trong năm 2020

 

6.2

Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử"

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Báo cáo

Cả năm 2020

 

6.3

Tiếp tục việc kiểm tra, đánh giá, duy trì, cải tiến và nâng cao hiệu quả việc triển khai, thực hiện đồng bộ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008, gắn với cải cách thủ tục hành chính vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ quận đến phường theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Báo cáo

Qúy IV/2020 và thực hiện cả năm 2020

 

6.4

Xây dựng mục tiêu, chính sách chất lượng năm 2020.

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Mục tiêu, chính sách chất lượng

Quý I

 

6.5

Rà soát các quy định của Bộ Thủ tục hành chính khi có bổ sung, thay thế. Tiến hành khắc phục phòng ngừa, sửa đổi hoặc xây dựng quy trình mới mở rộng HTQLCL.

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Quy trình làm việc mới và HTQLCL mở rộng.

Quý II

 

6.6

Đánh giá nội bộ các công việc thuộc các quy trình bắt buộc. Họp xem xét lãnh đạo nhằm duy trì, cải tiến thường xuyên HTQLCL.

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Kết quả đánh giá, đề xuất khắc phục phòng ngừa.

Quý III

 

6.7

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, duy trì HTQLCL.

Văn phòng - Thống kê

Các bộ phận,

đơn vị liên quan

Nâng cao trình độ của CBCC phụ trách HTQLCL.

Quý IV

 

               

 

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 3873
Tổng số truy cập: 3790057