Trang chủ

Gương người tốt, việc tốt

Kế hoạch phòng chống tham nhũng phường Lạc Viên 2020
Ngày đăng 25/02/2020 | 09:44 | Lượt xem: 890

/documents/38217/0/KH+phong+chong+tham+nhung+nam+2020.doc/f8dfe884-4116-497c-aa9d-ae9627cc56d8 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LẠC VIÊN

 

 
 
 

 

 

Số:   27/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Lạc Viên, ngày  30  tháng   01  năm 2020

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

   

      Thực hiện kế hoạch số 15/KH- UBND  ngày 20 tháng 01 năm 2020 của UBND quận Ngô Quyền  về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020.

Ủy ban nhân dân phường Lạc Viên xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp về phòng chống tham nhũng lãng phí trong cán bộ công chức cơ quan UBND Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng, Thành ủy, ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trong cán bộ công chức, phát huy vai trò tham gia giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc; Huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị nhằm xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Tích cực tuyên truyền để tạo sự chuyển biến về trách nhiệm của cán bộ công chức, người lao động trong việc triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng và xử lý các hành vi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn.

2. Yêu cầu:

Kế hoạch đảm bảo triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên tinh thần phòng, ngừa là chính. Kiên quyết xử lý kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, cản trở việc chống tham nhũng.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Trung ương 4 khóa XI; chủ động phòng ngừa và kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí. Quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến"; " tự chuyển hóa" trong nội bộ cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, có năng lực trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch xây dựng nhiệm vụ cụ thể, tổ chức thực hiện có tính chủ động, tiến hành kịp thời và mang lại hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền pháp luật về PCTN:
  1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

        -Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020. Triển khai, quán triệt các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng đặc biệt  là nội dung pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, ủy ban nhân dân Thành phố; kế hoạch của ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về công tác phòng, chống tham nhũng.

       -Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực của cán bộ công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ và phát hiện các hành vi tham nhũng để có biện pháp xử lý.

      - Kịp thời biểu dương các gương điển hình tốt, các kinh nghiệm hay, phê phán hành vi tiêu cực với những hình thức phù hợp.

b. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN trên hệ thống loa truyền thanh và thông qua các tổ chức đoàn thể. Tập trung vào các nội dung tuyên truyền luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật phòng, chống tham nhũng; văn bản của UBND Thành phố; các văn bản của Quận ban hành; kế hoạch số 214/KH- UBND ngày 13/11/2017 về thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn III ( 2017-2020). 

2. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của UBND trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công. Thực hiện việc chi trả qua tai khoản đối với các khoản chi từ ngân sách.

Tăng cường việc thực hiện các quy tắc ứng xử nhằm nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức và người lao động.

Thực hiện việc ký cam kết giữa cán bộ công chức với thủ trưởng đơn vị về thực hiện tốt nhiệm vụ chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân.

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng.

Quán triệt và triển khai nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP Ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt thí điểm mô hình chính quyền điện tử tại UBND phường. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ xung, thay thế các văn bản trái với quy định của pháp luật, các văn bản có nội dung chồng chéo. Chỉnh sửa, bổ xung, hoàn thiện quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận một cửa, thực hiện chính quyền một cửa liên thông, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức, người lao động nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng.

3. Công tác phối hợp:

Thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Chủ đông phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn thể của phường trong việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền vận động, giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các giải pháp phòng ngừa. Nâng cao năng lực phát hiện và sử lý các hành vi tham nhũng. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra các lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, công tác giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng.

2. Chủ tịch UBND phường chỉ đạo thực hiện kế hoạch của UBND định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận.

3. Giao bộ phận tư pháp hộ tịch, văn phòng UBND giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

4. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả việc thực hiện nhằm bổ xung rút kinh nghiệm.

Yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Đề nghị cấp ủy Đảng; UBMTTQ; các tổ chức xã hội và nhân dân trong phường tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.

Nơi nhận:

- UBND quận;

- Đảng ủy- HĐND- UB MTTQ phường;

- CT; PCT UBND Phường;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

 

 

Mạc Văn Huấn

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 3267
Tổng số truy cập: 3754848