Trang chủ

Gương người tốt, việc tốt

Đối tượng, mức thu lệ phí cấp phép xây dựng
Ngày đăng 20/07/2017 | 07:47 | Lượt xem: 227

Căn cứ Nghị địnhsố 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;Sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

1. Đối tượng thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng, bao gồm xây dựng mới, cải tạo,mở rộng, sửa chữa lớn, trùng tu, tôn tạo thuộc diện phải được cấp giấy phép xâydựng quy định tại khoản 1 Điều 89 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; trừ các côngtrình được miễn lệ phí cấp giấy phép xây dựng sau đây:

a) Công trình do thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các công trình trực tiếp bảo vệ an ninh, quốcphòng.

b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), công trình xây dựng trongkhu công nghiệp tập trung và công trình thuộc dự án BOT.

c) Công trình thuộc dựán phát triển kết cấu hạ tầng, dự án phát triển đô thị mới, các dự án thành phần trong khu đô thị mới đã có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệttheo đúng quy định của pháp luật.

d) Công trình thuộc dự án đầu tư nhóm B, C có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, thiết kế kỹthuật và tổng dự toán đã được phê duyệt sau khu có văn bản thẩm định của cơquan chức năng quản lý xây dựng của cấp quyết định đầu tư hoặc Sở Xây dựng hoặcSở có xây dựng chuyên ngành.

g) Công trình nhà ở của dân thuộc đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng theo quy định tạikhoản 3b Điều 39 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ.

2. Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng là các chủ đầu tư các công trình thuộc đối tượng phải thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng quy định tại điểm 1 mục này.

3. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với:

Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/giấy phép;

Công trình khác:100.000 (một trăm nghìn) đồng/giấy phép.

b) Mức thu gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 (mười nghìn) đồng.

  Thống kê truy cập

Đang online: 321
Tổng số truy cập: 1089657