Trang chủ

Giới thiệu chung

Phường Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội mười năm đầu đổi mới (1986 - 1995)
Ngày đăng 05/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 323

         Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng trong thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội nêu rõ “nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa cho chặng đường tiếp theo”

Nhiệm vụ ổn định tình hình kinh tế - xã hội được đặt lên hàng đầu. ổn định để phát triển và có phát triển mới ổn định được. Đồng thời với ổn định sản xuất, phân phối, lưu thông, đời sống vật chất và văn hóa thì phải tăng cường hiệu lực của tổ chức quản lý, lập lại trật tự kỷ cương và thực hiện công bằng xã hội.

Đại hội đề ra chủ trương đổi mới về kinh tế, chuyển nền kinh tế mang nặng tính tự cấp tự túc với cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong 5 năm (1986  - 1990) cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của Ba chương trình về lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Đại hội đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nhận thức của Đảng về đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; coi trọng việc kết hợp 3 lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội trong chế độ phân phối; chú trọng chăm lo toàn diện và phát huy nhân tố con người.

Nhờ đó, đường lối đổi mới của Đảng đã thật sự đi vào cuộc sống, trước hết là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. ở Hải Phòng, nhờ tiến hành thí điểm một số chủ trương, chính sách mới trong sản xuất - kinh doanh nên nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về cơ chế mới theo hướng đổi mới tư duy kinh tế được khởi động.

Ngày 19-4-1987, cuộc bầu cử Quốc hội khoá VIII đã diễn ra dân chủ hơn so với các kỳ bầu cử trước. Cũng trong tháng 4 này diễn ra kỳ bầu cử hội đồng nhân dân quận, phường, tạo điều kiện cho bộ máy chính quyền Uỷ ban nhân dân phường được củng cố, kiện toàn (50% nhân sự của phường được đổi mới).

Phát triển quan điểm kinh tế của Đại hội VI, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 3 năm 1989) đã khẳng định việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là một chủ trương chiến lược lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng quyết định nhiệm vụ cơ bản trong hai năm 1989-1990, trong đó nhấn mạnh "Vừa làm vừa tổng kết để thấy rõ cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư trong nền kinh tế nhiều thành phần phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của thành phố". Trên địa bàn Ngô Quyền nói chung và Lạc Viên nói riêng, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh được tạo điều kiện để phát triển. Quyền làm chủ của nhân dân về kinh tế được phát huy, nhiều tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân để phát triển sản xuất được khơi dậy, việc làm cho người lao động và sản phẩm cho xã hội bước đầu có tăng lên...

Quán triệt Nghị quyết 10 của Thành ủy và các  nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ phường Lạc Viên (năm 1988), việc chuyển các hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước được chỉ đạo thực hiện triệt để. Nhiều đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết với khách hàng; sản xuất kinh doanh gắn với thị trường. Việc thương mại hóa vật tư giúp các đơn vị chủ động khai thác nguồn vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất. Nhiều chủng loại vật tư quan trọng không còn khan hiếm. Kinh tế ngoài quốc doanh tiếp tục có bước phát triển. Các hợp tác xã và tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn phường.

Phương thức hợp tác đầu tư trong chương trình kinh tế đối ngoại được chú trọng hơn ở Hải Phòng. Nhiều hợp đồng kinh tế quan trọng được ký kết đã tạo điều kiện cho việc liên doanh, liên kết, gia công hàng xuất khẩu phát triển hơn; giá trị hàng xuất khẩu đạt khá, lượng hàng tiêu dùng được nhập khẩu giảm.

Sản xuất phát triển đã góp phần thực hiện được một phần chủ trương "4 giảm" do Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 (khóa VI) đề ra. Chỉ số tăng giá bình quân hàng tháng giảm từ 20% năm 1986 xuống còn 4,4% năm 1990. Trong hoàn cảnh nguồn trợ giúp bên ngoài giảm nhiều, việc hàng hóa không tăng giá quá nhanh đã góp phần kiềm chế được lạm pháp và thực hiện chuyển từ giá bao cấp sang giá kinh doanh. Các cơ sở kinh tế có điều kiện thuận lợi để hạch toán kinh doanh, đời sống nhân dân giảm bớt khó khăn.

Thương nghiệp quốc doanh giai đoạn này khủng hoảng nghiêm trọng. Hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tín dụng của phường thua lỗ, gây hoang mang trong nhân dân. Cấp ủy đã chỉ đạo chặt chẽ việc xử lý, không để tình hình phức tạp thêm.

Hoạt động sản xuất kinh doanh mới khởi sắc (nhờ thành công trong chương trình kinh tế đối ngoại) ở Hải Phòng gặp phải nhiều khó khăn từ cuối năm 1989. Quá trình chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách ở Liên Xô và các nước Đông Âu dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở những nước này. Thị trường xuất nhập khẩu của ta đối mặt với nhiều đảo lộn lớn và đột ngột. Nhiều chương trình hợp tác kinh tế và hợp đồng lao động không tiếp tục thực hiện được. Trong một thời gian ngắn, một phần đáng kể khối lượng buôn bán của ta phải chuyển từ thị trường truyền thống sang thị trường mới; chịu những tác động lớn về biến động cung - cầu và giá cả thế giới. Nguồn vay bên ngoài giảm mạnh, sự ưu đãi về giá chấm dứt, nợ nước ngoài phải trả hàng năm tăng lên, trong khi một số nước tiếp tục chính sách bao vây kinh tế nước ta, gây cho ta thêm nhiều khó khăn. Các yếu tố khách quan đó làm cho tiểu thủ công nghiệp Hải Phòng chịu ảnh hưởng nặng nề và sa sút nghiêm trọng. Trên địa bàn quận Ngô Quyền, hàng loạt hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, công ty, xưởng tư nhân, tổ sản xuất dịch vụ... giải thể, số người thiếu nhỡ việc làm tăng cao, tình trạng chiếm dụng vốn, nợ đọng khá phổ biến...

Trước tình hình đó, lãnh đạo Quận ủy, ủy ban nhân dân quận đã cùng cơ sở bàn nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, tìm hướng sản xuất mới. Qua điều tra, khảo sát đã thực hiện dồn sức củng cố, đầu tư để duy trì một số cơ sở trọng điểm, làm ăn có hiệu quả. Được sự hỗ trợ của thành phố như hạ lãi suất tiền vay ngân hàng, cho phép hạ giá để tăng cường tiêu thụ sản phẩm..., một số đơn vị đã từng bước đưa sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. Giá trị tổng sản lượng tiểu thủ công nghiệp vẫn giảm dần theo từng năm, nhưng tốc độ giảm sút đã chậm lại. Hoạt động của khoảng 30% số cơ sở sản xuất đã ổn định.

Cuối năm 1990, đất nước ta vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng có thể nói, đường lối đổi mới đất nước đã đi vào cuộc sống và đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, đặc biệt là việc thực hiện những mục tiêu của 3 chương trình kinh tế (lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu) trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Từ chỗ thiếu ăn triền miên, đến năm 1990, chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân. Hàng tiêu dùng dồi dào, đa dạng hơn và lưu thông tương đối thuận lợi. Hàng xuất khẩu năm 1990 tăng gấp 3 lần năm 1986.

Ngoài những thành tựu về kinh tế, trên các lĩnh vực khác cũng đạt được nhiều thành tích và tiến bộ bước đầu.

Sinh hoạt dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy. Nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị có một số đổi mới theo hướng phát huy dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân. Hiệu lực quản lý của chính quyền cấp phường được nâng cao.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy phường, Mặt trận và các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc phường đã làm tốt việc quy tụ các tổ chức quần chúng, đại diện được cho quyền làm chủ của nhân dân lao động theo nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Được sự khởi xướng và động viên của Mặt trận, các hội viên đã tích cực giúp nhau làm kinh tế gia đình, quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, làm tốt công tác hòa giải, vận động nhân dân mua công trái, gửi tiền tiết kiệm, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan vỡ, một bộ phận không nhỏ cán bộ và nhân dân hoang mang, dao động. Mặt trận cùng các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không chấp nhận quan điểm đa nguyên, đa đảng, kiên định đi theo con đường Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Mặt trận đã tham gia vận động đông đảo cử tri tích cực làm tròn nghĩa vụ công dân để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và Hội đồng nhân dân các cấp thành công.

Hội Phụ nữ phường đã tiến hành tổng kết 10 năm phong trào "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Chị em phụ nữ cần cù, chịu khó phát triển kinh tế gia đình, tham gia sản xuất tiểu thủ công nghiệp, góp phần thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng. Hội viên phụ nữ còn tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tham gia giữ gìn trật tự, vệ sinh đô thị, hướng dẫn nhau tổ chức cuộc sống gia đình. Hội Phụ nữ phường cùng các đoàn thể khác động viên con em lên đường nhập ngũ, gây các loại quỹ trị an, sinh hoạt hè, ủng hộ các vùng bị thiên tai... Hội là địa chỉ tin cậy của người dân trong phường về công tác hòa giải, dân số và kế hoạch hóa gia đình, giáo dục trẻ em hư. Công tác tổ chức của Hội không ngừng được kiện toàn, cả 7 khu dân cư đều có chi hội phụ nữ.

Được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo về tư tưởng và tổ chức, Đoàn Thanh niên phường đã thực sự gắn bó với mọi phong trào trên địa bàn, phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, góp phần làm chủ phố phường, sạch phường, đẹp phố. Đoàn Thanh niên đã cùng chính quyền chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên. Hằng năm, Đoàn tổ chức sinh hoạt hè vui tươi, bổ ích, thu hút được đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Đoàn là lực lượng nòng cốt trong vận động tuyển quân và xây dựng dân quân dự bị, góp phần bảo vệ trị an. Những năm này, phong trào vận động đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường tổ chức cưới xin theo nếp sống mới diễn ra sôi nổi, được nhân dân rất hoan nghênh.

Ngày 3-4-1990, Hội Cựu chiến binh phường được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-ĐU của Đảng ủy phường Lạc Viên. Ngày 2-8 năm này, Đại hội toàn thể của Hội lần thứ nhất được tiến hành, có 33 hội viên tham dự. Đồng chí Phan Mạnh Hà được bầu là Chủ tịch Hội. Tổ chức của Hội gồm 7 chi hội theo khu dân cư.

Công tác văn hóa - xã hội trên địa bàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền. Sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác thương binh xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Giải pháp nhằm ngăn chặn sự sa sút về quy mô, chất lượng giáo dục được triển khai; đời sống giáo viên được chăm lo hơn; lượng học sinh bỏ học sau hè đã giảm... Mạng lưới y tế phường được củng cố, thực hiện tốt việc phòng ngừa các dịch bệnh lớn, hoàn thành tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi; cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được kiện toàn đến tận cơ sở. Phường quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó gần 50% có được công việc ổn định. Công tác tuyển quân luôn hoàn thành chỉ tiêu trên giao, hai năm 1987 và 1989 được đánh giá là một trong các phường làm tốt của quận. Phong trào bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường được đông đảo quần chúng tham gia; đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tháng 6 năm 1992, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội VI, đề ra chủ trương, nhiệm vụ kế thừa, phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những khó khăn, hạn chế mắc phải; ngăn ngừa những lệch lạc phát sinh trong bước đầu đổi mới; điều chỉnh, bổ sung, phát triển để sự nghiệp này thực sự đưa đất nước đi lên.

Thập niên cuối cùng của thế kỷ XX có nhiều biến động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.

Trong khi "Đất nước ta vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, công cuộc đổi mới còn nhiều hạn chế, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng vẫn chưa được giải quyết", thì tình hình quốc tế càng nhiều bất lợi.

Sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch tăng cường việc thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình", kích động việc thực hiện "đa nguyên", "đa đảng",  truyền bá tư tưởng, văn hóa đồi trụy, độc hại...

Mất thị trường tiêu thụ là khu vực các nước xã hội chủ nghĩa, hoạt động kinh tế ở Hải Phòng gặp khó khăn gay gắt: sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu bị thiệt hại nặng nề; một số ngành khác gần như đổ vỡ hoàn toàn. Giải quyết đủ vốn cho sản xuất và việc làm cho người lao động là nhiệm vụ gần như "bất khả thi" với nhiều cơ sở sản xuất. Bất ổn về kinh tế dẫn đến tình trạng tiêu cực, mất trật tự an ninh, thị trường rối loạn, số người trốn đi nước ngoài gia tăng...

Tình hình thành phố những năm này được tổng kết thành 4 yếu kém, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Song bên cạnh khó khăn thì năm năm đổi mới cũng đã đem lại cho chúng ta không ít thuận lợi. Quan hệ kinh tế của nước ta ngày càng được mở rộng, tạo thêm cơ hội tìm kiếm thị trường mới, thu hút nguồn vốn và kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm của thế giới. Quan trọng nhất là đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ đường lối đổi mới. Cục diện chính trị nước ta ổn định. Nhiều tiềm năng về đội ngũ lao động, tài nguyên (đất đai, khoáng sản...), vốn nhàn rỗi trong dân chưa được khai thác...

Xuất phát từ đặc điểm tình hình quốc tế và trong nước, Đại hội VII của Đảng đã đề ra mục tiêu kinh tế của kế hoạch năm năm (1991 - 1995) là: "Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát, ổn định, phát triển và nâng cao hiệu quả nền sản xuất xã hội, ổn định và từng bước cải thiện đời sống nhân dân và bắt đầu có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế".

Quán triệt Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và các nghị quyết đại hội Đảng các cấp (vòng 2), Đảng bộ phường đã tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 1991 - 1993), lần thứ VI (nhiệm kỳ 1994 - 1995). Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cũng như giải pháp cần thực hiện trong năm năm này. Nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng và các tiêu chí chủ yếu của nhiệm vụ chính trị ở "trận địa" phường được thảo luận kỹ lưỡng với quyết tâm thực hiện cao nhất.

Trong các nhiệm kỳ này, Đảng bộ và nhân dân phường Lạc Viên đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, cố gắng phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu  mà Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Tinh thần của "Chế độ kinh tế" theo Hiến pháp mới đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của quận Ngô Quyền trong thời điểm ngổn ngang khó khăn, thách thức. Sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của các cấp ủy và chính quyền cùng nỗ lực không biết mệt mỏi của nhân dân đã đem lại kết quả bước đầu. Kinh tế có khởi sắc tạo cơ hội việc làm cho nhiều người lao động, làm giảm đáng kể lực lượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán mưu sinh. Nhờ các biện pháp kiên quyết, đồng bộ, công tác lập lại trật tự hè đường, vệ sinh đô thị trên địa bàn phường bước đầu có tiến bộ. Từng bước giải quyết các tồn đọng trong quản lý nhà đất, góp phần giảm được mâu thuẫn và tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Bằng nguồn đầu tư của thành phố qua ngân sách quận, cơ sở hạ tầng đô thị của phường đã được tăng cường. Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng được sửa chữa, trạm Y tế, trụ sở phường được đầu tư xây dựng...

Những năm 1994 - 1995, bối cảnh chung chưa hết khó khăn, nhưng cũng đã nhiều thuận lợi hơn. Có chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đến năm 1995 đã đạt và vượt. Hoạt động thương nghiệp, dịch vụ phát triển năng động, đa dạng, dần đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội.

Kinh tế tăng trưởng đã tạo thuận lợi cho công tác xã hội đạt được mục tiêu. Việc làm và thu nhập của người lao động ổn định. Chương trình xóa đói, giảm nghèo được các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội tích cực tham gia. Nhiều hộ nghèo được vay vốn và hướng dẫn, giúp đỡ làm ăn đã cải thiện được cuộc sống. Các chương trình phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm đã huy động được nguồn lực đáng kể, giúp hàng trăm người lao động có công việc ổn định. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" mang lại hiệu quả thiết thực: người có công nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng, nhiều ngôi nhà tình nghĩa, nhiều sổ tiết kiệm được trao cho các gia đình liệt sĩ, thương binh nặng; các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ cô đơn, bố mẹ liệt sĩ có nhiều khó khăn...

Công tác quản lý hành chính Nhà nước của chính quyền phường đã đi vào nề nếp. Quản lý đô thị được xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy và chính quyền phường. Những năm 1993 - 1995, cơ sở hạ tầng được thành phố và quận quan tâm đầu tư, nâng cấp. Thực hiện Nghị định 36/CP của Thủ tướng Chính phủ, trật tự, vệ sinh đô thị được lập lại; "đường thông, hè thoáng", ngõ phố sạch đẹp được duy trì.

Quốc phòng địa phương tiếp tục nhận được sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy và chính quyền. Phường luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, năm 1995 được đánh giá là một trong số các đơn vị làm tốt công tác này.

Việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa ủy ban nhân dân phường Lạc Viên và Công ty Cung ứng Lương thực và Vật liệu xây dựng - Tổng Công ty Sông Hồng Quân khu 3 được thực hiện vào 9-7-1994. Mục tiêu của Chương trình phối hợp hoạt động là: Xây dựng phường Lạc Viên luôn ổn định về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng nếp sống đô thị văn minh, lịch thiệp, củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc; Xây dựng Đảng bộ Công ty Cung ứng Lương thực và Vật liệu xây dựng vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đơn vị quân đội làm kinh tế.

Ngày 19-12-1994, tại Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao quận Ngô Quyền lần thứ 3 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 120 nữ sinh trường Trung học cơ sở Đà Nẵng tham gia tiết mục múa nón, góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân.

Công tác văn hóa - xã hội của phường có tiến bộ mới. Trong các năm 1991 - 1995, số học sinh của trường THCS Đà Nẵng tăng dần và chất lượng cũng được nâng lên. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình có bước tiến bộ, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của phường ở mức cho phép. Nhân dân trong phường tích cực tham gia đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, hưởng ứng các phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân, đình Lạc Viên được trùng tu lớn vào năm 1991. Được sự ủng hộ của lãnh đạo chính quyền và nhiệt tâm công đức của đông đảo nhân dân, sau bốn tháng, ngôi đình đã hoàn thiện. Đình giữ lại được kiến trúc cổ, toàn bộ đồ tế khí đều tạo dựng mới, tạc mới tượng Ngô Vương Quyền, tượng Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng, tượng Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi. Ngày 15-1-1992, lễ hội rước tượng Ngô Vương Quyền hoàn cung từ chùa Lạc Viên về an vị tại Đình được tổ chức long trọng, trang nghiêm, có hàng vạn người tham gia.

Nhiệm vụ củng cố, kiện toàn và phát triển các đoàn thể chính trị - xã hội được Đảng bộ và chính quyền phường Lạc Viờn quan tõm chỉ đạo sỏt sao. Vận dụng tốt phương chõm "Dõn biết, dõn bàn, dõn làm, dõn kiểm tra" trong cỏc hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, gắn công tác vận động quần chúng thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân với lợi ích chính đáng của quần chúng, Đảng bộ phường đã ngày càng làm cho nhân dân tin tưởng hơn.

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ở phường từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng. Bên cạnh những phong trào đã vào nề nếp, việc động viên các hội viên, thành viên của tổ chức làm kinh tế gia đình, mà sự giúp đỡ quý báu nhất là tín chấp vay vốn ngân hàng được triển khai. Tác dụng của hoạt động này là hàng trăm người đã được tạo việc làm ổn định, cuộc sống đỡ khó khăn, gắn bó hơn với hội của mình. Song song với làm kinh tế, đời sống tinh thần của hội viên cũng được chăm lo chu đáo hơn.


 

  Thống kê truy cập

Đang online: 1970
Tổng số truy cập: 2122724