Trang chủ

Cải cách hành chính

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI PHƯỜNG LẠC VIÊN
Ngày đăng 10/09/2019 | 03:03 | Lượt xem: 684

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI PHƯỜNG LẠC VIÊN

 

STT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

I

Lĩnh vực Tư pháp

 

 

1

Đăng ký khai sinh

X

 

2

Đăng ký kết hôn

X

 

7

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

 

8

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

x

II

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

 

  1.  

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

x

 

  1.  

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

x

 

  1.  

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

x

 

  1.  

Cho phép nhóm trẻ, mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

x

 

III

Lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

 

  1.  

Cấp đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

x

 

  1.  

Xét tặng Giấy khen "Gia đình văn hóa"

x

 

  1.  

Xét tặng danh hiệu  "Gia đình văn hóa"

x

 

  1.  

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

x

 

IV

Lĩnh vực Thương binh – Xã hội

 

 

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ: đơn đề nghị thăm viêng mộ liệt sĩ

x

 

2

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

x

 

3

Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khuyết tật

x