Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân phường Lạc Viên khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 04/07/2016 | 02:45 | Lượt xem: 789

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Lạc Viên khoá VIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tiến hành vào ngày 22/6/2016 với chương trình cụ thể như sau:

1. Khai mạc kỳ họp:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn khai mạc kỳ họp.

- Báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp.

- Biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

2. Ủy ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa VIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa VIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

3. Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

* Bầu các chức danh HĐND phường:

- Bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND phường;

- Bầu Trưởng ban, Phó ban Ban Pháp chế HĐND phường;

- Bầu Trưởng ban, Phó ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường.

+ Chủ tịch HĐND khóa VIII thay mặt Thường trực HĐND phường phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

* Bầu các chức danh UBND phường:

- Bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch phường;

- Bầu Ủy viên UBND phường.

+ Chủ tịch UBND phường khóa VIII thay mặt UBND phường phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Lãnh đạo quận pháp biểu chỉ đạo.

5. Hội đồng nhân dân nghe các báo cáo và thực hiện các nội dung:

- Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa VIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

- Nghe Thường trực HĐND phường đọc Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần và phê chuẩn danh sách ủy viên của các Ban của HĐND phường khóa VIII.

- Nghe Thường trực HĐND phường khóa VIII đọc Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND phường khóa VIII.

- Thông qua Nghị quyết quyết định số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần và phê chuẩn danh sách ủy viên của các Ban của HĐND phường khóa VIII.

- Thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND phường khóa VIII.

6. Bế mạc kỳ họp:

- Chủ tịch HĐND phường khoá VIII đọc diễn văn bế mạc kỳ họp.

- Chào cờ (cử Quốc ca).