Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 07/07/2018 | 09:57 | Lượt xem: 685

Ngày 28/6/2018, HĐND phường khóa VIII tiến hành kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các đại biểu khách mời, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

I. HĐND PHƯỜNG NGHE BÁO CÁO, THO LUN VÀ QUYT ĐỊNH CÁC NI DUNG

1. Tình hình thc hin nhim v kinh tế - xã hi, quc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hi, quc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018

HĐND phường thống nhất với Báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế, xã hội của phường ổn định. UBND đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra nhất là những nhiệm vụ trọng tâm như thu ngân sách, an ninh trật tự, công tác quân sự, quốc phòng địa phương; quản lý đô thị. Nhiệm vụ TTATGT-TTĐH-VSMTĐT được chỉ đạo thường xuyên. Nhiệm vụ văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan được làm thường xuyên, kịp thời có chất lượng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp, thực hiện có hiệu quả thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" phường Lạc Viên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả.

Để có được những kết quả trên đây, trước hết tập thể lãnh đạo Đảng ủy – HĐND-UBND-UBMTTQ phường luôn đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành. UBND phường luôn bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND quận, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và được sự ủng hộ, đồng thuận, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tập thể lãnh đạo UBND phường đã chủ động, sáng tạo trong việc điều hành, tổ chức thực hiện bài bản theo chương trình công tác năm và các kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ sát với trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức. Vì vậy, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể là:

Kết quả thu ngân sách tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đảm bảo kế hoạch giao; Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo; Công tác quản lý trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị thiếu tính bền vững, vẫn còn tái diễn vi phạm trật tự đường hè – vệ sinh môi trường đô thị và vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa được xử lý kiên quyết; Công tác quản lý nhà nước về quảng cáo chưa đảm bảo, vẫn còn trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo chưa được xử lý dứt điểm; Công tác giải quyết đơn thư chưa dứt điểm, vẫn còn đơn thư tồn đọng, kéo dài; Việc thực hiện một số nhiệm vụ của một số bộ phận chuyên môn còn chậm. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức có lúc thiếu chặt chẽ, đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc chung.

HĐND phường tán thành các nhiệm vụ, giải pháp UBND phường đề ra cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018 với việc tập trung cao các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

2. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước và hoạt động tài chính khác phường Lạc Viên năm 2017.

Công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 được UBND phường quan tâm, chủ động triển khai nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và bám sát dự toán Quận giao. UBND phường tích cực triển khai và có nhiều biện pháp tăng thu ngân sách: Khai thác tốt các nguồn thu, đặc biệt các nguồn thu từ đất, phí, lệ phí; tăng cường các biện pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế theo đúng quy định của pháp luật. Trong điều hành chi ngân sách, Ủy ban nhân dân phường đã chủ động bám sát dự toán giao và các quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức và có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo cân đối thu chi ngân sách: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên các khoản chi cho con người, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ phát sinh quan trọng khác.  

a.. Tổng thu ngân sách

- Thu Ngân sách nhà nước: 9.948.065.746 đồng

- Thu ngân sách phường: 6.692.290.746 đồng

b. Thu quản lý qua ngân sách

- Quỹ Phòng chống thiên tai:     30.390.000 đồng

- Thu Xổ số kiến thiết:                32.240.000 đồng

c. Hoạt động tài chính khác

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 29.490.000 đồng

- Quỹ Vì người nghèo:    30.390.000 đồng

- Quỹ Người Cao tuổi: 25.865.000 đồng

- Quỹ Bảo trợ trẻ em :  29.410.000 đồng

d. Chi ngân sách

  Tổng chi ngân sách phường năm 2017 là: 6.478.433.674 đồng

e. Chi hoạt động tài chính khác

- Chi quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 18.740.000 đồng

- Chi quỹ Người Cao tuổi: 12.320.000 đồng

- Chi quỹ Bảo trợ trẻ em:  20.000.000 đồng

3. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phạm Tú Anh.

4. Thông qua Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân phường Lạc Viên khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

5. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

Đã có 85 cử tri tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp với 05 lượt ý kiến phát biểu tham gia vào nội dung kỳ họp. Thường trực HĐND phường đã tiếp thu và thông báo đến UBND phường để chuẩn bị tốt cho kỳ họp.

6. Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn

Về thảo luận tại kỳ họp: Đã có nhiều ý kiến tham gia, góp ý đối với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND phường đã tập trung cao nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và các ý kiến đóng góp chất lượng, mang tính xây dựng.

Về chất vấn và trả lời chất vấn: Tại kỳ họp có một số câu hỏi chất vấn, đã được Chủ tịch UBND phường trả lời nghiêm túc, thẳng thắn sát thực tiễn, phản ánh được những vấn đề cử tri quan tâm.

7. Chủ tịch HĐND phường đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp, trong đó khẳng định, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng phường Lạc Viên có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, mục tiêu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 còn nhiều khó khăn, vì vậy để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018. Chủ tịch HĐND yêu cầu các ban ngành đoàn thể tập trung điều hành quyết liệt, trong đó nhân mạnh một số biện pháp, giải pháp sau: tập trung cho công tác thu ngân sách, rà soát xử lý các khoản nợ đọng thuế; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tạo sự chuyển biến thật sự trong công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin và y tế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục triển khai Đề án xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử". Tăng cường kiểm tra việc chấp hành thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND phường đề nghị Thường trực, các ban và các vị đại biểu HĐND phường thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước sự ủy thác của nhân dân, hành động quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để UBND phường hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tăng cường giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết trước cử tri và nhân dân phường.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND phường khóa VIII đã thông qua 04 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

2. Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

3. Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước phường  năm 2017.

4. Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2019.