Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 5 HĐND phường Lạc Viên khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 24/12/2017 | 07:48 | Lượt xem: 831

Ngày 20/12/2017, HĐND phường khóa VIII tiến hành kỳ họp thứ năm nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

I. Hội đồng nhân dân phường nghe báo cáo, thảo luận và quyết định các nội dung:

1. Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Bám sát Nghị quyết, Chỉ thị của Quận ủy, HĐND, UBND quận, Đảng ủy và HĐND phường, UBND phường đã chủ động triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh", cơ bản hoàn thành chương trình công tác và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các chỉ tiêu về kinh tế - ngân sách thực hiện tăng cao so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị - tài nguyên môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt; quản lý trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm trật tự xây dựng giảm so với cùng kỳ; triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm lập lại trật tự đường hè, kỷ cương đô thị.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai sâu rộng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của phường, quận và thành phố. Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời, hiệu quả, thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa. Tích cực, chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình. Cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt, công tác thanh tra, tư pháp, nội vụ được thực hiện bài bản.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân  đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân;

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác thu ngân sách đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt dự toán giao. Công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng còn chưa đạt hiệu quả; công tác trật tự đường hè - vệ sinh môi trường đô thị thiếu tính bền vững. Công tác quản lý, kiểm tra xử lý trật tự xây dựng chưa thực sự quyết liệt, chưa giải quyết dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 4/17 Lê Lai. Chỉ tiêu công nhận lại Tổ dân phố văn hóa chưa đảm bảo. Công tác giải quyết đơn thư đã có nhiều cố gắng những tỷ lệ đơn thư giải quyết dứt điểm chưa cao, còn đơn thư tồn đọng kéo dài. Đã triển khai các biện pháp truyên truyền nâng cao cảnh giác phòng cháy chữa cháy trong nhân dân nhưng trong năm vẫn xảy ra một vụ cháy tại Tổ dân phố số 6.

Nguyên nhân hạn chế:

Một số thành viên UBND phường chưa thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, còn nể nang, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, công tác kiểm tra, giám sát chưa sát sao. Một số bộ phận chuyên môn thiếu chủ động, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chậm, giải quyết công việc chưa linh hoạt, chưa phối hợp công tác tốt. Ý thức trách nhiệm của một số cán bộ công chức chưa cao, chưa sâu sát cơ sở, chưa kịp thời tham mưu giải quyết công việc được giao.

Hội đồng nhân dân phường tán thành với chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, cụ thể:

a. Chỉ tiêu cụ thể:

(1) Thu ngân sách nhà nước đạt 100% chỉ tiêu giao

(2) Tỷ lệ học sinh Tiểu học, THCS đi học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi Mầm non đi học đạt 75%, trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi đạt 100%.

(3) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,64%.

(4) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 86,1%.

(5) Xây mới và sửa chữa 02 ngôi nhà chính sách trở lên.

(6) Giải quyết và giới thiệu việc làm cho trên 450 lượt người.

(7) Giảm 02 hộ nghèo trở lên.

(8) Duy trì phường đạt phường phù hợp với trẻ em.

(9) Tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

(10) Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nhập ngũ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2018.

- Tăng cường thực hiện tốt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị.

- Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa – xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội;

- Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" tại phường Lạc Viên.

- Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng địa phương.

2. Kỳ họp quyết định về:

+ Dự toán phân bổ ngân sách thu các loại quỹ phường năm 2018

+ Nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường.

+ Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2018 của HĐND phường

+ Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường.

3. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và giải trình của UBND phường

Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đã có 04 lượt ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp. Tại kỳ họp này UBND phường đã có báo cáo giải trình 03 nội dung liên quan đến các vấn đề cử tri quan tâm: cải tạo nâng cấp ngõ trong khu vực dự án, tình hình trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

4. Thảo luận, chât vấn và trả lời chất vấn:

- Về thảo luận: đã có 03 ý kiến thảo luận của đại biểu liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 của UBND phường, công tác thu các quỹ pháp lệnh và vận động của UBND trong năm 2018, công tác đảm bảo trật tự đường hè.

- Về chất vấn và trả lời chất vấn: Thường trực HĐND phường đã tổng hợp 09 câu hỏi chất vấn gửi UBND phường để chỉ đạo phân công chuẩn bị nội dung trả lời trước kỳ họp. Các nội dung chất vấn liên quan đến các lĩnh vực: Trật tự đường hè, trật tự xây dựng, an ninh trật tự, quân sự quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, quản lý các cơ sở giáo dục tư thục.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP:

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND phường đã thông qua 05 Nghị quyết gồm:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

2. Dự toán phân bổ ngân sách thu các loại quỹ phường năm 2018

3. Nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường.

4. Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2018 của HĐND phường

5. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND phường.