Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân phường Lạc Viên khoá VIII
Ngày đăng 30/08/2016 | 03:10 | Lượt xem: 1081

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 22/6/2016 của HĐND phường về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Kỳ họp thứ hai HĐND phường Lạc Viên khoá VIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tiến hành vào 1/2 ngày (26/8/2016) với chương trình với các nội dung:

Hội đồng nhân dân phường nghe các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của UBND phường.

- Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của UBND phường.

- Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 5 năm (2016-2020) của UBND phường.

- Tờ trình về Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND phường; Nội quy kỳ họp của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tờ trình về Chương trình Giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 của HĐND phường.

Hội đồng nhân dân xem xét thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết về:

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 phường.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) phường.

- Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND phường; Nội quy kỳ họp của HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Chương trình Giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 của HĐND.